نام پروژه : galleria guestroom

متراژ پروژه: ۵۰ متر مربع

سبک کار شده : moroccam style

  • نوع پروژه

    بازسازی,

  • آدرس

    تهران

  • وضعیت پروژه

    تکمیل شده

Similar Projects